Struktur Organisasi Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali yang merupakan salah satu sekolah tinggi pariwisata yang ada di Bali.

STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN PARIWISATA 2016

Orgranisasi

 

SUSUNAN PEJABAT JURUSAN PARIWISATA

 1. KAJUR : I Ketut Suarta, SE, M.Si.
 2. SEKJUR : Dr. I Ketut Budarma, M.Par. MMTHRL.
 3. KAPRODI PERHOTELAN : Dr. I Made Darma Oka. S.ST.Par. S.Sos.M.Par
 4. KAPRODI UPW : Dra. A.A. Ayu Ngurah Harmini, M.Par
 5. KAPRODI MBP : Ni Nyoman Sri Astuti, SST.Par.M.Par.
 6. PEMBINA KEMAHASISWAAN: I Gde Agus Jaya Sadguna, STT.,Par.,M.par
 7. LAB. ROOM DIVISION : Dra. Made Ruki.,M.Par
 8. LAB. F & B                          : Drs. I Wayan Pugra, M.Par
 9. LAB. KOMPUTER             : Ir. I Gusti Agung Bagus Mataram, MIT
 10. LAB. BPW : Dra. Ni Made Rai Erawati, M.Par.MMTHRL
 11. LAB. BAHASA : Dra. Ni Putu Somawati, MM
 12. PKL UPW : Drs. I Putu Budiarta, M.Par
 13. PKL PERHOTELAN : Kanah, S.Pd., M.Hum
 14. PKL MBP : Ni Luh Eka Armoni, SE., M.Par.